‘ลด-ละ-เลิกบุหรี่’ พลังชุมชน ช่วยได้

31 พฤษภาคมของทุกปี.. ตรงกับ “วันงดสูบบุหรี่โลก” โดยเริ่มจัดกิจกรรมครั้งแรกในปี 2531 เนื่องจาก องค์การอนามัยโลก (WHO) ต้องการสร้างความตระหนักแก่มนุษยชาติว่ายาสูบเป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ให้ปัจเจกชนแต่ละคน “ลดละ-เลิก” สูบบุหรี่ รวมถึงให้ภาครัฐออกมาตรการต่างๆ สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อจำกัดการสูบและเข้าถึงบุหรี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น ออกกฎหมายกำหนดพื้นที่ห้ามสูบ ห้ามขายยาสูบให้เด็กและเยาวชน เป็นต้น

30 ปีต่อมา..ในเดือนพฤษภาคม 2561 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดการแถลงข่าว “บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต ย่านหลักสี่ ชื่องาน ตั้งล้อตามคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2561 ของ WHO ว่า “Tobacco Breaks Hearts” และทาง กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย นำมาเรียบเรียง ใหม่เป็น “รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่”เพื่อแสดงถึงผลกระทบของบุหรี่ซึ่งเป็น ต้นเหตุของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอื่นๆ รวมถึงโรคเส้นเลือดสมอง อันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตระดับต้นๆ ของโลก ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและโรคเส้นเลือดสมอง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยว่า คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและ หลอดเลือดแดงตีบตัน ซึ่งหมายถึง หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองถึงปีละ 100,000 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของสาเหตุการเสียชีวิของคนไทย ในแต่ละปี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth