health news

ความทรงจำที่เจ็บปวด

ในแง่ของการรักษาความทรงจำที่เจ็บปวดได้มีการถกเถียงกันมานานว่าการลดทอนความกลัวนั้นเกี่ยวข้องกับการปราบปรามความทรงจำเดิมของความกลัวโดยการติดตามความทรงจำใหม่ของความปลอดภัยหรือการเขียนใหม่ของความกลัวเดิมร่องรอยต่อความปลอดภัย ส่วนหนึ่งของการอภิปรายเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ว่าเรายังไม่เข้าใจว่าเซลล์ประสาทจัดเก็บความทรงจำโดยทั่วไปอย่างไร

‘ลด-ละ-เลิกบุหรี่’ พลังชุมชน ช่วยได้

31 พฤษภาคมของทุกปี.. ตรงกับ “วันงดสูบบุหรี่โลก” โดยเริ่มจัดกิจกรรมครั้งแรกในปี 2531 เนื่องจาก องค์การอนามัยโลก (WHO) ต้องการสร้างความตระหนักแก่มนุษยชาติว่ายาสูบเป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ให้ปัจเจกชนแต่ละคน “ลดละ-เลิก” สูบบุหรี่ รวมถึงให้ภาครัฐออกมาตรการต่างๆ สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อจำกัดการสูบและเข้าถึงบุหรี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น ออกกฎหมายกำหนดพื้นที่ห้ามสูบ ห้ามขายยาสูบให้เด็กและเยาวชน เป็นต้น

ดัชนีตลาดสหรัฐร่วงลงเมื่อวันอังคาร

ดัชนีตลาดสหรัฐร่วงลงเมื่อวันอังคารโดยหุ้นกลุ่มธนาคารปรับตัวลงเนื่องจากนักลงทุนได้ย้ายไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอันเนื่องมาจากวิกฤติทางการเมืองในอิตาลีและความท้าทายด้านการเป็นผู้นำในสเปน ตลาดการเงินในยุโรปเห็นว่าเป็นวันที่สองของการขายที่หนัก